Het verhaal van Next Maritime Professional

over Next Maritime Professional

Meer en beter IT-talent voor de Rotterdamse haven

ons verhaal

Toenemende digitalisering en automatisering in het groot havenindustrieel complex vraagt om meer personeel met toegepaste kennis van dergelijke innovaties. Het werken aan een veerkrachtige arbeidsmarkt waar niemand tussen wal en schip raakt, vraagt om een aanpak waarbij de regio centraal staat. Met Next Maritime Professional slaan we de handen in één met onderwijs, overheid en bedrijfsleven en zetten we gezamenlijk concrete stappen in de digitale transitie naar duurzaam inzetbaar personeel.

Het werkterrein van de Next Maritime Professional reikt verder dan de Rotterdamse haven. Deze strekt zich uit tot ver buiten de stad waar werknemers wonen, leren en werken voor de maritieme sector.

Niet alleen geografisch hanteren we voor dit project een brede definitie van het maritieme cluster: ‘maritiem’ omvat hier de zee- en kustvaart, maar ook binnenvaart en maritieme techniek. Naast op- en overslag en logistiek op het water, vallen ook de logistiek naar het achterland en energietransitie in de (petro)chemie binnen de scope.

Next Martime Professional is door IT Campus Rotterdam ontwikkeld in nauwe samenwerking met Port of Rotterdam, Deltalinqs, UWV, STC Group, Yacht, CA ICT, Gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Sinds de start in juni 2020 zijn vele andere bedrijven aangesloten bij Next Maritime Professional en hebben een actieve bijdrage geleverd het project. Next Maritime Professional vergroot graag haar netwerk om nóg gerichter initiatieven te kunnen ontplooien voor sterker human capital in de sector.

fase 1: meer IT'ers
In de eerste fase (juni 2020-juli2021) heeft Next Maritime Professional zich met name gericht op IT'ers voor de maritieme sector. We hebben onder meer een behoeftescan gedaan in de maritieme sector (61 werkgevers), zijn gestart met onderwijsvernieuwing (4 trajecten en regelmatige gastlessen), hebben potentiële werknemers kennis laten maken met de haven (535 geïnteresseerden) en talent gestimuleerd voor scholing voor een baan in de Rotterdamse haven (260 voucheraanvragen).

fase 2: vergroten digivaardigheden
De corona pandemie heeft ook in de haven de noodzaak voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden verder onderstreept. In fase 2 (vanaf augustus 2021), richt Next Maritime Professional zich dan ook met name op dit aspect. Voor de planvorming en uitvoering van fase 2 zoekt IT Campus Rotterdam een projectleider maritiem / Next Maritime Professional.

wat wij doen

Aantrekkelijk maken van de haven voor IT'ers

We laten zien welke kansen er zijn voor bestaand en nieuw IT-talent in de maritieme sector.

Verbeteren digitale vaardigheden havenpersoneel

We initiëren activiteiten op het gebied van om-, her- en bijscholing van medewerkers en bieden overzicht in het aanbod.

Verbinden onderwijs en maritieme bedrijven

We faciliteren en katalyseren samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om curricula beter af te stemmen op de veranderende arbeidsmarkt.

team

Samen zorgen we voor meer en beter IT-talent in de Rotterdamse haven.

Hans van Gent
Projectleider Maritiem
Marc Vollaard
Senior projectmedewerker
Danielle van Muijen
Communicatieadviseur

over IT Campus Rotterdam

IT Campus Rotterdam is een netwerkorganisatie die zich inzet om meer en beter IT-talent in Rotterdam voor de stad op te leiden en voor digitaal vaardige en wendbare Rotterdammers. De campus vormt daarin hét centrale punt voor regievoering op de human capital agenda van Rotterdam. We spelen in op de behoeften van onze partners en functioneren als katalysator om de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid aan te jagen en te versterken.

IT Campus Rotterdam faciliteert vanuit een onafhankelijke positie de triple helix in Rotterdam door onderlinge samenwerking te stimuleren. De doelstellingen van overheid, onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van digitalisering kennen veel raakvlakken. Met een samenhangend programma en gezamenlijke aanpak creëren we een versterkende werking en zorgen we voorimpact en verandering op de IT-arbeidsmarkt.

Logo

netwerk van Next Maritime Professional

doe ook mee!